Nahoru

Provozní řád

Jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci Tanečního a muzikálového centra MUSICALLY, dále jen MUSICALLY.

 1. základní ustanovení
  Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele tanečního sálu a jeho příslušenství. Příslušenstvím se rozumí šatny a sociální zázemí za vstupními dveřmi do prostor MUSICALLY.
 2. prevence škod
  Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, zdraví a je povinen předcházet vzniku škod. Případné vzniklé škody hradí viník a to v plné výši.
  Každý je povinen dbát pokynů lektora.
 3. vstup do objektu
  Vstup do MUSICALLY je povolen pouze oprávněným osobám. Ostatní osoby mají vstup do objektu povolen jen se souhlasem lektora.
  V případě nepřítomnosti lektora není členům dovolen vstup do tanečního sálu.
  Do prostoru šaten mohou se svolením lektora vstupovat jako doprovod i zákonní zástupci nezletilých žáků. Lektor je v tomto případě prokazatelně seznámí s provozním řádem a seznámí se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  V objektu šaten není dovoleno přechovávat cenné předměty, peněžní hotovost, apod. – je třeba tyto věci uložit u lektora.
  MUSICALLY ani lektor nezodpovídá za cenné věci ani členů kurzů, ani doprovodu účastníka. Věci je možné uschovat na recepci.
 4. čistota a pořádek
  V celém objektu a jeho okolí je přísně zakázáno kouřit.
  V MUSICALLY je zajištěn pravidelný úklid. Je povinností každého návštěvníka v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí.
  Do tanečního sálu je přísně zakázán vstup se žvýkačkou.
  Dbejte prosím pořádku a odpadky vhazujte do košů. Další odpadky a věci nenechávejte v tanečním sále, šatnách a dalších prostorách ani okolí MUSICALLY.
  Vstup do tanečního sálu je povolen pouze po přezutí v čisté taneční obuvi. Zakazuje se používat obuv, která by poškodila taneční povrch v tanečním sále.
  Konzumace jídla je povolena pouze v prostorách recepce MUSICALLY.
 5. provoz tanečního sálu, šatny a dalších prostor
  V průběhu výuky musí být uzavřeny vchodové dveře, aby nebyl možný nekontrolovaný vstup do objektu.
  Vstup do tanečního sálu je povolen pouze členům kteří mají lekci v tréninkovém oblečení a taneční obuvi. Zákaz vstupu do tanečního sálu ve venkovní obuvi. Sociální zařízení udržujte v čistotě. Neodkládejte zde vaše věci.
  Veškeré úkony jsou prováděny podle pokynů lektora, který zajišťuje bezpečnost.
  Osvětlení sálu, reprodukční zařízení nebo další elektrospotřebiče v průběhu vyučování ovládá pouze lektor.
  Regulaci topení v sále i prostorách šaten v době vyučování ovládá pouze lektor.
  Otvírání oken, větrání v době vyučování zajišťuje pouze lektor.
  Není dovoleno bez pokynu lektora používat tělocvičné nářadí ani s ním jakýmkoli způsobem manipulovat.
  Před odchodem z tanečního sálu zkontroluje po ukončení vyučování lektor, zda jsou vypnuty všechny elektrospotřebiče, zhasnuta světla, uzavřena okna. Současně provede kontrolu pořádku ve všech prostorách MUSICALLY.
 6. protipožární prevence
  K hašení požáru jsou v MUSICALLY  umístěny hasící přístroje a zařízení.
 7. prevence proti úrazům
  Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob.
  Vlastník objektu ani provozovatel neodpovídá za úrazy způsobené v tanečním sále a za důsledky porušování pravidel bezpečnosti.
  Všichni lektoři musí být řádně vyškolení o zásadách první pomoci, které jsou v případě potřeby povinni poskytnout.
  K závažnému zranění je nutno bezprostředně volat lékaře a informovat zákonné zástupce člena.
  K prevenci proti úrazům je třeba dbát také pokynů lektora.
  Vzniklý úraz je povinen lektor zapsat do knihy úrazů s doplňujícími informacemi jako je datum, čas, místo a podpis lektora.
 8. odpovědnost za škodu
  Každý odpovídá provozovateli za škodu, kterou způsobil svým jednáním. Odpovědnost za škodu se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
  MUSICALLY neručí za věci ani peněžní částky, které by členové MUSICALY  na taneční výuku neměli nosit. Ušetříte tak mnoho nepříjemností nejen nám, ale i sami sobě.
 9. sankce za nesplnění povinností
  Pokud člen MUSICALLY poruší provozní řád MUSICALLY je povinný příjmout sankce udělené vedením společnosti MUSICALLY. V případě opakovaného porušení provozního řádu MUSICALLY může vedení společnosti MUSICALLY vyloučit člena z kurzu.
 10. závěrečná ustanovení
  Provozní řád je zveřejněn na internetových stránkách www.musically.cz nebo viditelně v prostorách MUSICALLY.
  Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem zveřejnění.

  TANEČNÍ A MUZIKÁLOVÉ CENTRUM MUSICALLY

  U Jezerky 2, Praha 4, 140 00
  Telefon: 721 310 308
  E-mail: info@musically.cz
  Web: http://www.musically.cz